Barion Pixel
Riavita logo
Keresés
Close this search box.

Adatkezelési Tájékoztató

RIAVITA PHARMA Kft. mint a www.riavita.com weboldal üzemeltetője és adatkezelő (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5., 2. em. 9/c., cégjegyzékszám: 01-09-392982, e-mail: info@riavita.com telefonszám: +36(70) 547-5096, a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a www.riavita.com weboldalt használó érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget téve ezzel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), amelyek a személyes adatok kezelésére vonatkozó, előzetes tájékoztatási kötelezettséget írnak elő.

A GDPR, illetve az Infotv. alapján a jelen adatkezelési tájékoztató által használt fogalmak a következők:

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Érintett

Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Személyes adat

means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az adatvédelmi szabályozás értelmében az érintett személyes adata kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az érintettnek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő azadatbiztonság követelményeit figyelembe véve jár el.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapjai és időtartama

Az alábbiakban összefoglaljuk az Adatkezelő által a www.riavita.com weboldalon található webshoppal kapcsolatban végezett adatkezelések részleteit:

Adatkezelés célja

Regisztrált fiók létrehozása és fenntartása a riavita.com weboldalon vásárlók számára.

Kezelt személyes adatok köre

A fiók regisztrációja céljából az érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre:

 • Név,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,
 • Szállítási és számlázási cím.

A fentiektől eltérően nagykereskedői fiók létrehozása esetén a fiók regisztrációja céljából az érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre:

 • Név,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,
 • Város,
 • Hol hallott rólunk az érintett,
 • Miért szeretne disztribútorként regisztrálni,
 • Rendelés előrelátható éves szintje,
 • Elosztói hálózat.

A regisztrált fiókban rögzítésre kerülnek a leadott rendelések adatai.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Hozzáférésre jogosultak

Az Adatkezelő webshopjának üzemeltetésében és a rendelések lebonyolításban résztvevő, erre feljogosított munkatársai és megbízottjai olyan mértékben, amely az ellátott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok címzettjei

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személynek.

Adatkezelés időtartama

Az adatok a fiók törlésének időpontjáig kerülnek megőrzésre.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A hiánytalanul kitöltött regisztrációs adatlap a weboldalon történő regisztráció feltétele.

Adatkezelés célja

A riavita.com weboldalon található webshopban regisztráció nélkül és a regisztrált fiókból is leadható rendelés. Az adatkezelés célja a szerződéskötés és a rendelés teljesítése, lebonyolítása.

Kezelt személyes adatok köre

A rendelés céljából az érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre:

 • Név,
 • E-mail cím,
 • Szállítási cím (ha eltér a számlázási címtől),
 • Telefonszám,
 • Fizetési mód és fizetési adatok,
 • A rendelés során megrendelt termékek neve és mennyisége.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, illetve amennyiben az Adatkezelő nem igazolja vissza az érintett rendelését, mint ajánlatát, a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
Emellett a webshopunkból történt rendelés (vásárlás) esetében a jogszabályi előírások alapján az Adatkezelő köteles a megrendelés megérkezését elektronikus úton visszaigazolni, e tekintetben az e-mail cím kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Hozzáférésre jogosultak

Az Adatkezelő webshopjának üzemeltetésében és a rendelések lebonyolításban résztvevő, erre feljogosított munkatársai és megbízottjai olyan mértékben, amely az ellátott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok címzettjei

A rendelések kiszállítását a Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatásának igénybevételével bonyolítja le az Adatkezelő, ezért a Magyar Posta Zrt. részére továbbításra kerül az érintett neve és a kiszállítási cím.

Adatkezelés időtartama

A rendelés adatai annak leadásától számított 5 évig kerülnek megőrzésre.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A hiánytalanul kitöltött rendelési adatlap a weboldalon történő rendelés feltétele.

Adatkezelés célja

A riavita.com weboldallal és a webshopból történő rendeléssel, illetve a termékekkel kapcsolatos panaszok kezelése.

Kezelt személyes adatok köre

A panaszkezelés céljából az érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre:

 • Név,
 • Az adott rendelés és a termékek adatai,
 • A panasz, valamint az azzal kapcsolatban megadott, illetve felmerült személyes adatnak minősülő információk.

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Hozzáférésre jogosultak

Az Adatkezelő webshopjának üzemeltetésében és a panaszkezelés lebonyolításban résztvevő, erre feljogosított munkatársai és megbízottjai olyan mértékben, amely az ellátott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok címzettjei

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személynek, kivéve adott esetben az Adatkezelő jogi képviselőjét.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Jogvita esetén a panasszal kapcsolatos adatok a jogvita jogerős lezárásáig kerülnek megőrzésre.

Adatkezelés célja

A riavita.com weboldallal és a webshopból történő rendeléssel, illetve a termékekkel kapcsolatos megkeresések megválaszolása.

Kezelt személyes adatok köre

A megkeresések megválaszolása céljából az érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre:

 • A megkeresésben szereplő és azzal kapcsolatban megadott, illetve felmerült személyes adatnak minősülő információk.

Adatkezelés jogalapja

Leadott rendelés esetén szerződés teljesítése, illetve a megrendelés visszaigazolása előtt a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), míg a rendelés leadása előtt az érintett hozzájárulása, amelyet azáltal fejez ki, hogy felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Hozzáférésre jogosultak

Az Adatkezelő webshopjának üzemeltetésében és a megkeresések megválaszolásában résztvevő, erre feljogosított munkatársai és megbízottjai olyan mértékben, amely az ellátott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok címzettjei

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személynek.

Adatkezelés időtartama

A megkereséssel kapcsolatos adatok az annak megválaszolásától számított 6 hónapig kerülnek megőrzésre.

Adatkezelés célja

A webshopból történő rendelésekkel kapcsolatos számlázás.

Kezelt személyes adatok köre

Számlázás céljából az érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre:

 • Keresztnév és vezetéknév, valamint cégnév is, ha alkalmazandó,
 • Számlázási cím,
 • A számlában található egyéb információk (pl. termékek és azok ára, számla végösszege).

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Hozzáférésre jogosultak

Az Adatkezelő webshopjának üzemeltetésében és a számlázásban résztvevő, erre feljogosított munkatársai és megbízottjai olyan mértékben, amely az ellátott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok címzettjei

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személynek, kivéve az adóhatóságot.

Adatkezelés időtartama

A számlák és más, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok 8 évig kerülnek megőrzésre összhangban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A hiánytalanul kitöltött rendelési adatlap (ideértve a számlázási adatokat) a weboldalon történő rendelés feltétele.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing üzenetek küldése.

Kezelt személyes adatok köre

Hírlevél küldése céljából az érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre:

 • Név,
 • E-mail cím.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Hozzáférésre jogosultak

Az Adatkezelő webshopjának üzemeltetésében és a hírlevél kiküldésében résztvevő, erre feljogosított munkatársai és megbízottjai olyan mértékben, amely az ellátott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok címzettjei

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személynek.

Adatkezelés időtartama

A hírlevélküldés céljából kezelt személyes adatok az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre és megőrzésre.

A riavita.com weboldal számára a SiteGround Spain S.L. (székhelye: Calle de Prim 19. 28001 Madrid, Spanyolország, e-mail címe: sales@siteground.com) nyújt tárhelyszolgáltatást, amely e körben az Adatkezelő adatfeldolgozójaként jár el.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát a riavita.com weboldalon teszi közzé.

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

1. Az Önt megillető jogosultságok rövid összefoglalása (a jogosultságok részletes kifejtését a következő pont tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről;;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz és az adatkezelés részleteihez;;
 3. a személyes adatai helyesbítéséhez való jog – ha pontatlanul kezeljük a személyes adatait, kérjük, jelezze, és helyesbítjük azt;;
 4. a személyes adatai törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön bizonyos esetekben jogosult kérni, hogy töröljük a kezelt személyes adatait, illetve mindössze tároljuk azokat más adatkezelési művelet végrehajtása nélkül;;
 5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére a személyes adatait;;
 6. tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen;;
 7. a jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat..

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

Kérdéssel, kéréssel bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz a fent írt elérhetőségein.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, website: www.naih.hu, telefonszám: +36-1-391-1400).

Adatainak védelme érdekében pert indíthat az Adatkezelővel mint alperessel szemben az Ön választása szerint annak székhelye vagy az Ön mint érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt, amely az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

Az adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem bármely vele összefüggésbe hozható információ. (A GDPR 4. cikk 1. pontjában található fogalom: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.)

A GDPR „Az érintettek jogai” című III. fejezetében meghatározott rendelkezések szerint az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 1. Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)
  Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkeiben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megadja. Az Adatkezelő a jelen dokumentummal tesz eleget az itt írt adatkezelések tekintetében a tájékoztatási kötelezettségének.
  A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (vagyis GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén), az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 2. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  – az adatkezelés céljai;
  – az érintett személyes adatok kategóriái;
  – azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  – a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  – a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
  – a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  – az adatforrásokra vonatkozó információ
  – az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az információkat az Adatkezelő az érintett kérelme szerint, de elsősorban elektronikus formában szolgáltatja.

  A tájékozódáshoz való jog elsősorban írásban (ideértve az elektronikus formátumot is), az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolható, és az érintett személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását és azonosítását követően kerül rá sor.

 3. Az érintett adatainak helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
  Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos személyes adatok kiegészítését, amelynek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.
 4. A törléshez való jog - „elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)
  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
  – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  – az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (ha alkalmazandó);
  – a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  – a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  –a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

  Az adatok törlésére vonatkozó fenti szabály nem alkalmazandó, ha az adatkezelés szükséges:

  – a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  – a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  – a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
  – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
  Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, a törlésről vagy az adatkezelés korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
  – az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
  – az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot. Az említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 8. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (ún. direkt marketing) érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 9. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
  – az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  – meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  – az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő eljárása az érintett joggyakorlása esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást, illetve intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, a törlésről vagy az adatkezelés korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége:

Kérdéssel, kéréssel bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz a fent írt elérhetőségein.

Panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, website: www.naih.hu, telefonszám: +36-1-391-1400).

Adatainak védelme érdekében pert indíthat az Adatkezelővel mint alperessel szemben az Ön választása szerint annak székhelye vagy az Ön, mint érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt, amely az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ, amely jogalapja az Ön hozzájárulása. A cookie olyan információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy statisztikai jellegű információt gyűjtsünk (Süti-szabályzat >)